Chiến lược phát triển Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 đã được Hội đồng Quản trị Công ty phê duyêt:

muc-tieu-tong-quat-chuan1