- Đội tàu

- Đội xe vận chuyển khí

- Đội xe văn phòng