CBTT-Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của PVTrans-PTT

23/02/2021

Kính gửi : Quý vị Cổ đông


Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Chi tiết xem file gửi kèm.