Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương báo cáo tình hình quản trị năm 2020

01/02/2021

Kính gửi: Quý vị cổ đông!

Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020!
Quý vị cổ đông vui lòng xem báo cáo chi tiết gửi kèm./.