vn.svg gb.svg

CHÍNH SÁCH

   AN TOÀN, SỨC KHỎE & BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Chính sách của CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG là tạo môi trường làm việc an toàn và đảm bảo sức khỏe; duy trì các tác nghiệp vận hành tàu an toàn, không gây ô nhiễm tuân thủ với các quy định của quốc gia và quốc tế cũng như các tiêu chuẩn và hướng dẫn có liên quan.

MỤC TIÊU CỦA CÔNG TY

  1. Lập ra các tác nghiệp an toàn trong khai thác tàu và môi trường làm việc an toàn. Đánh giá rủi ro và thiết lập các biện pháp an toàn, sức khỏe cho con người, tàu và môi trường;
  2. Liên tục hoàn thiện các kỹ năng quản lý an toàn, sức khỏe của nhân viên trên bờ và thuyền viên trên các tàu, bao gồm cả sự chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống khẩn cấp liên quan tới an toàn, sức khỏe và bảo vệ môi trường.
  3. Tuân theo các quy phạm cũng như các quy định bắt buộc. Có lưu tâm đến những bộ luật, những nguyên tắc cơ bản và những tiêu chuẩn thích hợp mà Tổ chức hàng hải quốc tế, các Chính quyền hàng hải, các tổ chức phân cấp và các tổ chức công nghiệp hàng hải đã khuyến cáo. 
  4. Duy trì mục tiêu “Bốn Không”: KHÔNG SỰ CỐ, KHÔNG TRÀN DẦU, KHÔNG HƯ HẠI HÀNG HÓA VÀ KHÔNG TAI NẠN.

NHỮNG MỤC TIÊU TRÊN SẼ ĐẠT ĐƯỢC BẰNG CÁCH

  1. Duy trì tiêu chuẩn cao về nhận thức an toàn, kỷ luật và trách nhiệm của cá nhân bằng việc tuân thủ hệ thống đào tạo toàn diện và được lập thành văn bản.
  2. Chủ động khuyến khích sự tham gia của các nhân viên để đề ra các giải pháp nhằm nâng cao an toàn và bảo vệ môi trường.
  3. Luôn thông tin cho tất cả các nhân viên về các nguy hiểm đã được nhận biết hoặc các nguy hiểm tiềm tàng có thể ảnh hưởng đến họ, đồng nghiệp, con tàu và môi trường bằng cách phổ biến các tài liệu có liên quan.
  4. Thường xuyên ra soát các quy phạm, quy định bắt buộc, các bộ luật của ngành và các quy trình vận hành liên quan đến tàu và vùng hoạt động của tàu.