Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương thông báo bán thanh lý tài sản 37 xe văn phòng cho thuê

05/08/2020

Công ty Cổ phần Vân tải Dầu khí Đông Dương thông báo bán thanh lý tài sản 37 xe văn phòng cho thuê 
Thông tin chi tiết đính kèm./.