so-do-to-chuc-pvtransptt

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


                anh-anh-tuan

ÔNG PHẠM ANH TUẤN - Chủ tịch HĐQT                    ÔNG BÙI HỮ CƠ - Ủy viên Hội đồng Quản trị
                                                                                                                     BÀ VŨ THỊ PHƯƠNG NGA - Ủy viên HĐQT                  ÔNG HOÀNG TRUNG HƯNG - Ủy viên Hội đồng Quản trị
ÔNG NGUYỄN MẠNH HÙNG - Ủy viên HĐQTBAN ĐIỀU HÀNH

   nguyen-quang-huy                                                                             mr-chan


ÔNG NGUYỄN QUANG HUY - Giám đốc                       ÔNG PHẠM HỒNG CHẤN - Phó Giám đốc
                                                                                           

ÔNG VŨ HOÀI NAM - Phó Giám đốc                             ÔNG NGUYỄN ĐÌNH CHÍNH - Kế toán trưởng