slide11


HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                
ÔNG: LÊ MẠNH TUẤN - Chủ tịch HĐQT

ÔNG: LÊ THANH SƠN - Ủy viên HĐQT

ÔNG: ĐỖ ĐỨC HÙNG - Ủy viên HĐQT

ÔNG: TRẦN HẢI ĐĂNG - Ủy viên HĐQT

ÔNG: NGUYỄN MẠNH HÙNG - Ủy viên HĐQT

ÔNG: NGUYỄN HUY KHÁNH - Ủy viên HĐQTBAN KIỂM SOÁT
                                                                
ÔNG: NGUYỄN THẾ DÂN - Trưởng Ban kiểm soát

BÀ: LÊ THỊ HẢI YẾN - Thành viên BKS

ÔNG: NGUYỄN BÁ NGHỊ - Thành viên BKSBAN ĐIỀU HÀNH
                                                                
ÔNG: LÊ THANH SƠN - Giám đốc Công ty

ÔNG: BÙI HỮU CƠ - Phó Giám đốc Công ty

ÔNG: VŨ HOÀI NAM - Phó Giám đốc  Công ty

ÔNG: NGUYỄN ĐÌNH CHÍNH - Kế toán trưởng