so-do-to-chuc-pvtransptt

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                
ÔNG LÊ MẠNH TUẤN - Chủ tịch HĐQT

ÔNG LÊ THANH SƠN - Ủy viên HĐQT

ÔNG ĐỖ ĐỨC HÙNG - Ủy viên HĐQT

ÔNG HOÀNG TRUNG HƯNG - Ủy viên HĐQT

ÔNG NGUYỄN MẠNH HÙNG - Ủy viên HĐQT

ÔNG NGUYỄN HUY KHÁNH - Ủy viên HĐQTBAN ĐIỀU HÀNH
                                                                
ÔNG LÊ THANH SƠN - Giám đốc Công ty

ÔNG BÙI HỮU CƠ - Phó Giám đốc Công ty

ÔNG VŨ HOÀI NAM - Phó Giám đốc  Công ty

ÔNG NGUYỄN ĐÌNH CHÍNH - Kế toán trưởng