Công bố thông tin Đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT và Kiểm soát viên Công ty

17/06/2020

Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương công bố thôn tin Đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT và Kiểm soát viên Công ty.
Quy vị cổ đông vui lòng xem thông tin tại đây./.