Công bố thông tin miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương

14/01/2021

Kính gửi: Quý vị cổ đông

Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương công bố thông tin về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc Công ty chi tiết tại thông báo đính kèm./.