Công bố thông tin Nghị quyết bầu Trưởng Ban kiểm soát PTT nhiệm kỳ 2019 - 2024

01/01/1970

 

Kính gửi: Quý vị Cổ đông.
Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương kính gửi nội dung Nghị quyết bầu Trưởng Ban kiểm soát của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương nhiệm kỳ 2019-2024. Chi tiết tại file đính kèm.
Trân trọng.