Công bố thông tin Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

29/06/2020

Kính gửi: Quý vị cổ đông!

Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương công bố thông tin Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Quý vị cổ đông vui lòng xem file chi tiết đính kèm./.