Công bố thông tin NQ Chốt danh sách cổ đông để thực hiện chia cổ tức theo NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

01/01/1970

 

Kính gửi: Quý vị Cổ đông.
Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương kính gửi nội dung Nghị quyết chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc chia cổ tức theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. Chi tiết tại file đính kèm.
Trân trọng.