Công bố thông tin về công tác cán bộ - Kế toán trưởng PTT

01/01/1970
Kính gửi: Quý vị Cổ đông.
Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương kính gửi nội dung Báo cáo về công tác Cán bộ - Kế toán trưởng Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương. Chi tiết tại file đính kèm.
Trân trọng.