Công bố thông tin về việc bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025

09/07/2020

Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương công bố thông tin bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025

Vui lòng xem chi tiết thông báo đính kèm./.