Công bố thông tin về việc chi trả cổ tức năm 2018

01/01/1970
Kính gửi: Quý vị Cổ đông.
Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương kính gửi nội dung Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2018. Chi tiết tại file đính kèm.
Trân trọng.