Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương công bố thông tin thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

26/01/2021

Kính gửi: Quý vị Cổ đông, quý khách hàng!

Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương công bố thông tin giấy chứng nhận đăng ký doanh nhiệp chi tiết theo nội dung gửi đính kèm./.
Quý vị cổ đông, khách hàng vui lòng xem nội dung đính kèm./.