Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương công bố thông tin về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty

07/07/2020

Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương công bố thông tin về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty!

Chi tiết tại Quyết định số 01/QĐ-VTDKĐD-HĐQT ngày 07/07/2020