Công ty TNHH Vận tải biển Châu Á Thái Bình Dương trở thành cổ đông lớn của PTT

30/06/2022

Ngày 29/6/2022, PTT nhận được công bố thông tin của Công ty TNHH Vận tải biển Châu Á Thái Bình Dương về Ngày trở thành cổ đông lớn nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu của PTT. Chi tiết xem file đính kèm.