Công văn về việc chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

22/04/2020

Kính gửi: Quý vị cổ đông

Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương thông báo công văn chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
Quý vị cổ đông vui lòng xem thông tin đính kèm./.