Nghị quyết về việc Chốt Danh sách cổ đông để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn băn về nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ PTT

11/11/2022

Nghị quyết về việc Chốt Danh sách cổ đông để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn băn về nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ PTT

Chi tiết đính kèm