PVTrans - PTT tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường năm 2020

29/06/2020

Sáng ngày 29/06/2020, tại phòng họp tầng 14, tòa nhà Việt Á, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.


da46f131a6cf5b9102de

Đại hội đã tiến hành thảo luận các báo cáo, tờ trình....và Ban Chủ tọa đã tiếp nhận, giải đáp cụ thể đối với từng nội dung trao đổi của các cổ đông quan tâm đến hoạt động của PVTrans-PTT.

Theo chương trình nghị sự, Đại hội đã lần lượt thông qua các Báo cáo của HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát về hoạt động năm 2019 và định hướng năm 2020; Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát; Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; Tờ trình về mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020; Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập; Thông qua phương án tái cấu trúc Công ty giai đoạn năm 2019-2020; Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh, sửa đổi điều lệ Công ty.

ea7b68093ff7c2a99be6

Đại hội đồng cổ đồng đã tiến hành bầu 03 (ba) thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đối với các ông:
- Ông Nguyễn Quang Huy thay thế cho ông Bùi Hữu Cơ
- Ông Đỗ Đức Hùng thay thế bà Vũ Thị Phương Nga.
- Bầu bổ sung thêm 01 thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Huy Khánh.
Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bầu 02 thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đối với với các ông sau:
- Ông Nguyễn Thế Dân và ông Nguyễn Bá Nghị
Thay thế cho ông/bà: Phan Thị Thu Hà và Phan Xuân Sơn.

Sau gần 1 ngày làm việc, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của PVTrans-PTT đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với nhiều nội dung quan trọng, có ý nghĩa quyết định, bản lề đối với sự phát triển của Công ty trong giai đoạn tiếp theo.
Với những kết quả đã đạt được trong trong năm 2019, PVTrans-PTT sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương, nghị quyết của Đại hội cổ đông đã thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 để củng cố vững chắc nền tảng hiện nay thành công chuyển dịch lĩnh vực kinh doanh sang vận tải biển. Với nỗ lực quyết tâm của HĐQT, Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ nhân viên Công ty sẽ hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chỉ tiêu SXKD năm 2020 đã được Đại hội thông qua.

                                                                                                                                                                                                                       PV Thành Nam