Tạm hoãn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

17/04/2021

Thông báo tạm hoãn kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương họp ngày 20/4/2021. Thời gian dự kiến tổ chức kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 chậm nhất trước ngày 30/6/2021. Lịch họp cụ thể sẽ được Công ty thông báo sau.

Chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng.