Thông báo chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản của PTT

29/12/2020

Kính gửi: Quý vị cổ đông

Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương thông báo chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản của PTT

Vui lòng xem thông báo chi tiết đính kèm./.