Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và Kiểm soát viên

17/06/2020

Kính gửi: Quý vị cổ đông!

Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020-2025.

Quý vị cổ đông vui lòng xem thông tin chi tiết tại thông báo đính kèm./.