THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN TỔ CHỨC VÀ CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ TỔ CHỨC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

26/04/2022

Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương CBTT về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Chi tiết xem file đính kèm.