THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CỦA CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG

16/05/2022

Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương thông báo Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên  năm 2022

Chi tiết xem file đính kèm.