Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện việc chia cổ tức năm 2018 bằng tiền

01/01/1970
Kính gửi: Quý vị Cổ đông.
Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương kính gửi nội dung Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện việc chia cổ tức năm 2018 bằng tiền. Chi tiết tại file đính kèm.
Trân trọng.