Thông báo ứng cử đề cử bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 -2026 Công Cty Cp Vận tải Dầu khí Đông Dương

18/06/2021

Thông báo đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 -2026 Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương chi tiết xem file đính kèm.


Mẫu đề cử, ứng cử thành viên HĐQT.