Thông báo ứng cử đề cử bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 -2026 Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương

25/06/2021

Thông báo Đề cử ứng cử để bầu thay thế 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 (thay ông Nguyễn Huy Khánh)

Chi tiết tại file đính kèm.