Thông báo ứng Cử đề Thông báo đề cử ứng cử để bầu thay thế thành viên HĐQT

25/06/2020

Kính gửi Qúy vị Cổ đông!

Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương thông báo đề cử ứng cử để bầu thay thế thành viên HĐQT.
Quý vị cổ đông vui lòng xem thông báo đính kèm./.