Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

14/05/2020

Kính gửi: Quý vị cổ đông

Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
Quý vị cổ đông xem thông báo đính kèm./.