Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để phê duyệt dự án đầu tư tàu và thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025

07/01/2021

Kính gửi: Quý vị cổ đông

Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khi Đông Dương thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để phê duyệt dự án đầu tư 01 tàu chở dầu hóa chất 13.000 DWT (10.000 DWT - 15.000 DWT) và phê duyệt miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025
Quý vị cổ đung vui lòng xem chi tiết tại thông báo số 02-TB/VTKĐD-TCHC ngày 07/01/2021