Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương

03/03/2021

Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương thông báo Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 cảu Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương.

Vui lòng xem tài liệu đính kèm.