Thông báo về việc bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Quang Huy

22/09/2020

Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương thông báo về việc bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Quang Huy
Chi tiết đính kèm Quyết định số 02/QĐ-VTDKĐD-HĐQT ngày 21/09/2020