Thư mời tham dự họp và Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2021

18/06/2021

Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương trân trọng gửi đến Quý cổ đông Thư mời họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với nội dung như sau:

Thư mời họp

Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự

Danh mục tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:

1. Chương trình nghị sự

2. Báo cáo hoạt động năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021 của HĐQT.

3. Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021 của Giám đốc.

4. Báo cáo hoạt động năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát.

5. Tờ trình về Thông qua Kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

6. Tờ trình về thông qua Kế hoạch SXKd năm 2021.

7. Tờ trình về phê duyệt Dự án đầu tư 01 tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 13.000 DWT.

8. Tờ trình về Phương án phân bổ lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020.

9. Tờ trình về Lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm năm 2021.

10. Tờ trình về Thông qua Báo cáo Thực hiện thù lao năm 2020 và Kế hoạch Thù lao năm 2021 của HĐQT và BKS.

      Báo cáo Thực hiện Thù lao năm 2020 và Kế hoạch Thù lao năm 2021 của HĐQT và BKS.

11. Tờ trình về Thay đổi ngành nghề kinh doanh, sửa đổi Điều lệ.

12. Tờ trình về Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

     Dự thảo Điều lệ

13. Tờ trình về Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

     Dự thảo Quy chế

14. Tờ trình về Ban hành Quy chế làm việc của HĐQT. 

     Dự thảo Quy chế

15. Tờ trình về Ban hành Quy chế làm việc của BKS. 

     Dự thảo Quy chế

16. Tờ trình về ủy quyền thông qua các hợp đồng giao dịch với các bên có quyền, lợi ích liên quan thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ Công ty.

17. Tờ trình về miễn nhiệm Thành viên HĐQT

18. Tờ trình về giới thiệu nhân sự để bầu thay thế 4 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

     CV ứng viên Lê Mạnh Tuấn

     CV ứng viên Lê Thanh Sơn

     CV ứng viên Trần Hải Đăng

     CV ứng viên Lưu Mạnh Thắng

     

19. Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS

20. Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thay thế 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026

     CV ứng viên Phạm Văn Hưng


Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên 2021

Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026

Thể lệ biểu quyết tại đại hội.

 Phiếu biểu quyết tại đại hội.

 Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

 Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021