vn.svg gb.svg
Báo cáo bầu bổ sung thành viên HĐQT và Chủ tịch HĐQT Công ty

Báo cáo bầu bổ sung thành viên HĐQT và Chủ tịch HĐQT Công ty

Kính gửi: Quý vị cổ đông

Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương báo cáo thông tin bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty và bầu Chủ tịch HĐQT Công ty

Vui lòng xem thông báo chi tiết đính kèm./.