vn.svg gb.svg
CBTT - Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022 vv Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ  2022-2027

CBTT - Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022 vv Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027

Kính gửi : Quý vị Cổ đông

Tài liệu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022 vv Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 bao gồm:

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc vv Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027

- Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Quy chế bầu cử thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

Chi tiết tài liệu gửi kèm.

Trân trọng.