vn.svg gb.svg
Công bố thông tin Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Công bố thông tin Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

 

Kính gửi: Quý vị Cổ đông.
Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương kính gửi nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương. Chi tiết tại file đính kèm.
Trân trọng.