vn.svg gb.svg
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2020

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2020

Kính gửi: Quý vị cổ đông

Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương thông báo chốt danh sách thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường năm 2020 vào ngày đăng ký cuối cùng 10/03/2020
Quý vị cổ đông vui lòng xem nội dung chi tiết tại file đính kèm./.