THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CỦA CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG

03/06/2022

Kính gửi Quý vị Cổ đông

 

Thông báo tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương.

Chi tiết xem file đính kèm:

- Thư mời tham dự họp

- Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

- Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

- Quy chế bầu cử BKS

- Tài liệu đại hội  bao gồm:

1. Chương trình nghị sự

2. Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2021, Kế hoạch SXKD năm 2022 của Giám đốc.

3. Báo cáo KQ thực hiện DA ĐT tàu dầu/hóa chất trọng tải khoảng 13.000 DWT theo Nghị quyết số 01/NQ-VTDKĐD-ĐHĐCĐ
    ngày 22/9/2021 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và Nghị quyết số 19/NQ-VTDKĐD-HĐQT ngày 24/9/2021 của HĐQT Công ty.


4. Báo cáo hoạt động năm 2021, Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng Quản trị.

5. Báo cáo hoạt động năm 2021, Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát.

6. Tờ trình về Kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

7. Tờ trình về Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2022.

8. Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021.

9. Tờ trình về Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

10. Tờ trình về Báo cáo thực hiện thù lao năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát

11. Tờ trình về miễn nhiệm và bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027.

11.1 Đơn xin từ nhiệm của ông Phạm Văn Hưng - thành viên BKS.
11.2 Lý lịch trích ngang ứng viên Lê Trọng An

11.3 Lý lịch trich ngang ứng viên Phạm Ngọc Dũng.

Dự thảo Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Dự thảo Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Trân trọng.