Thông báo thư mời tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

17/06/2020

Kính gửi: Quý vị cổ đông!

Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương thông báo thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
Quý vị cổ đông vui lòng xem thông tin chi tiết tại thông báo đính kèm./.

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông:

Chương trình nghị sự đại hội đồng cổ đông thường năm 2020

1. Báo cáo Hoạt động năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng Quản trị.

2. Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020 của Giám đốc

3. Báo cáo Hoạt động năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát.

4. Tờ trình về Thông qua chủ trương tái cấu trúc giai đoạn 2019 - 2020

5. Tờ trình về Thông qua Kết quả SXKD năm 2019

6. Tờ trình về Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2020

7. Tờ trình về Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

8. Tờ trình về Phương án phân bổ lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019.

9. Tờ trình về Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

10. Tờ trình về Thông qua Báo cáo thực hiện thù lao năm 2019 và Kế hoạch thù lao năm 2020 của HĐQT và BKS.

11. Tờ trình về thay đổi ngành nghề kinh doanh, sửa đổi điều lệ Công ty.

12. Tờ trình về tăng số lượng thành viên HĐQT, miễn nhiệm và giới thiệu nhân sự để bầu thành viên HĐQT và Kiểm soát viên.
13. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành  viên HĐQT và Ban kiểm soát.
14. Tờ trình về việc giới thiệu để bầu 03 thành viên HĐQT và 02 ban Kiểm soát.
15. Quy chế làm việc
16. Thể lệ biểu quyết
17. Quy chế bầu cử