vn.svg gb.svg
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương

Kính gửi Quý vị Cổ đông 

Thư mời tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương
Chi tiết Thư mời họp xem file đính kèm.
Xác nhận tham dự và Uỷ quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Tài liệu Đại hội, bao gồm:

1. Chương trình nghị sự.

2. Báo cáo hoạt động năm 2020, Kế hoạch hoạt động năm 2021 của HĐQT.

3. Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021 của Giám đốc.

4. Báo cáo hoạt động năm 2020, Kế hoạch hoạt động năm 2021 của BKS.

5. Tờ trình về Kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

6. Tờ trình về Kế hoạch SXKD năm 2021.

7. Tờ trình về Phê duyệt Dự án đầu tư 01 tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 13.000 DWT

8. Tờ trình về Phương án phân bổ lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020.

9. Tờ trình về Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2021.

10. Tờ trình về Báo cáo thực hiện thù lao năm 2020 và KH thù lao năm 2021 của HĐQT và BKS

11. Tờ trình về Thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty, ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty.

12. Tờ trình về Sửa đổi Điều lệ Công ty.

13. Tờ trình về Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

14. Tờ trình về Quy chế hoạt động của HĐQT.

15. Tờ trình về Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

16. Tờ trình về Ủy quyền thông qua các hợp đồng, giao dịch với các Bên có quyền và lợi ích liên quan thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

17. Tờ trình về miễn nhiệm Thành viên HĐQT.

18. Tờ trình về Giới thiệu nhân sự để bầu thành viên HĐQT.

19. Tờ trình về miễn nhiệm Thành viên BKS.

20. Tờ trình về Giới thiệu nhân sự để bầu thành viên BKS.

21. Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên 2021.

2
2. Thể lệ Biểu quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

22. Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT và BKS

23. Phiếu biểu quyết các nội dung đại hội.

24. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

25. Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021